Obchodní podmínky

Kategorie
 
 
 
 
 

Obchodní podmínky internetového obchodu www.probioticky.cz

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.Probioticky.cz (dále také "Internetový obchod"), přičemž odesláním objednávky Kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a plně porozuměl jejich obsahu.

2. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné pro obě strany kupní smlouvy.

3. Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá prodávající a Kupující, který je spotřebitelem, na zásilkový prodej zboží a služeb výlučně prostřednictvím prostředků komunikace, zejména internetu, telefonu a elektronické pošty (dále jen "Kupní smlouva").

4. Kupní smlouva se řídí především příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího  (dále jen "zákon") a těmito obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci. Pokud kupující nakupuje v souvislosti s podnikatelskou činností (právnická osoba), kupní smlouva se řídí především zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a těmito obchodními podmínkami.

5. Prodávajícím je SCD Slovensko, s.r.o., se sídlem
Ulica Andreja Hlinku 1514/19
951 15 Mojmírovce, Slovensko
IČO: 45 381 097
DIČ: SK202 2971 775

dále jen "Prodávající", který je zároveň provozovatelem Internetové stránky www.probioticky.cz  (Dále jen "Stránka") jakož i Internetového obchodu.

6. Kontaktní údaje Prodávajícího ve vztahu k Internetovému obchodu jsou:

a) kontaktní telefonní číslo: (+421) 948 012 999 v pracovních dnech v době mezi 09:00 a 18:00 hod.

b) e-mail: info@probioticky.cz

c) bankovní spojení: 2700750215/2010

IBAN: CZ28 2010 0000 0027 0075 0215

 

** Při zadávání čísla účtu a ostatních údajů dbejte na ostražitost, protože v případě nesprávného vyplnění Vám zboží nebude moci být následně odeslán!

 

7. Prodávající je oprávněn prodávat Služby (což zahrnuje komunikaci s Kupujícím, fakturaci, zasílání služby a pod.) prostřednictvím Internetového obchodu.

8. Kupujícím se rozumí uživatel Stránky, resp. každý návštěvník Stránky, který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen "Kupující"). Kupující uznává elektronickou komunikaci s Prodávajícím především prostřednictvím Internetového obchodu, telefonu a e-mailové komunikace. Pokud Kupující nakupuje v souvislosti s podnikatelskou činností (právnická osoba), uvádí také obchodní jméno, místo podnikání nebo sídlo, IČ, DIČ a IČ DPH.

9. Službou je každý produkt zveřejněn na Internetovém obchodě.

10. Orgánem dohledu je Česká  obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

Čl. II Informace o zboží a ceně

1. Barevné vyobrazení zboží nemusí přesně odpovídat skutečnosti, z důvodu nepřesnosti zobrazovacích jednotek počítače.

2. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu je konečná. Cena nezahrnuje náklady spojené s doručením a přepravou zboží nebo jiné volitelné služby. Náklady spojené s doručením zboží a náklady za jiné volitelné služby jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky připočteny ke kupní ceně zboží. Prodávající je plátcem DPH.

3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak, případně do platnosti termínu akce.

Čl. III Objednávka zboží

1. Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky akceptuje cenu zboží a obchodné podmínky a reklamačné podmínky Internetového obchodu.

2. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu, na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží, zaslán potvrzující email, kterým Prodávající potvrdí zarazení objednávky na zpracování. Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu zaslány všechny další informace a doklady ohledně objednávky především: fakturační údaje Kupujícího, adresu pro doručení zboží, specifikaci zboží, množství objednaného zboží a výslednou cenu zboží.

3. Při potvrzení objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží.

4. Před definitivním zasláním objednávky Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést důkladnou kontrolu celé objednávky a detailně prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky.

Čl. IV Způsob uzavírání kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím ve formě:

a) e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu na adresu: info@probioticky.cz

b) Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na Internetovém obchodě Prodávajícího,

c) telefonické objednávky,

2. Závazným akceptováním objednávky je e-mailové / telefonické potvrzení Prodávajícím Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného Kupujícím označené například jako "potvrzení objednávky".

3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o Kupujícím, resp. adrese, kde

má být zboží dodáno a údaje o ceně, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro Kupujícího, údaje o prodávajícím, případně i jiné údaje.

4. Kupní smlouvu lze měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.

5. Na e-mailovou adresu Kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

Čl. V Povinnosti stran

Prodávající se zavazuje dodat:

1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.

2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

3. Kupujícímu doklady v písemné nebo elektronické formě potřebné k jeho převzetí a užívání.

 

Prodávající neodpovídá za:

1. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.

2. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek.

 

Kupující se zavazuje:

1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.

2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Čl. VI Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.

2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze

3. Je možné vrátit pouze zboží, které:

a) je v původním stavu a obalu,

b) nejeví známky používání,

c) je nepoškozené,

d) je kompletní (vrataně příslušenství, návodu atd.).

4. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odeslány nejpozději v poslední den lhůty.

5. Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Prodávajícího. Doporučujeme, aby si Kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii daňového dokladu (faktury) a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží není vhodné zasílat dobírkou, takové zboží nebude převzato.

6. Kupující je povinen přiložit do balíčku daňový doklad (fakturu), s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. který mu byl doručen. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

7. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Podle dostupných informací, je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které Kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby.

8. Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději do 14 dnů. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem na účet, pokud nebyl dohodnut jiný způsob platby. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho co nastane dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady Kupujícího.

9. Nepřevzetí zásilky, kterou si Kupující objednal, nelze podle zákona považovat za platné odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo žádat od kupujícího náhradu všech nákladů, které jsou spojeny s nepřevzetím objednané zásilky. Veškeré spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na smluvní pokutu.

10. V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.

Čl. VII Stornování objednávky

1. Kupující může stornovat objednávku, která ještě nebyla vyřízena nejpozději v den odeslání objednávky, zasláním žádosti na adresu info@probioticky.cz. Za storno objednávky podle předchozí věty si prodávající neúčtuje žádné poplatky. V případě uhrazené kupní ceny Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 15 dnů bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

2. V případě, že Kupující stornuje objednávku v době od jejího potvrzení Prodávajícím do dodání zboží, je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady spojené s realizací předmětné objednávky.

3. Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat telefonicky, písemně nebo e-mailem. V případě, že Kupující uhradil kupní cenu nebo její část, tato mu bude vrácena do 15 dnů bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

Čl. VIII Platební podmínky

1. Internetový obchod nabízí následující možnosti platby:

a) Převod na bankovní účet Prodávajícího - platba prostřednictvím vkladu na bankovní účet prodávajícího. Číslo účtu Prodávajícího bude Kupujícímu zaslán é. Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.

b) Dobírka - Nejčastější způsob platby, kdy Kupující hradí objednávku přímo kurýrovi. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od Kupujícího zálohu.

c) Vkladem na bankovní účet Prodávajícího

d) Platební brána Besteron - podporuje platby platebními kartami Visa a MasterCard, okamžité platby UniPlatba, ČSOB platební tlačítko, TatraPay, převodem, webpay nebo VÚB platby a bankovní převody přes internetbanking většiny českých bank. Za tuto službu nebude účtován žádný poplatek.

2. Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů.

3. Kupní cenu není možné uhradit žádnými poukázkami nebo šeky vydanými jakýmkoli právním subjektem.

4. Daňový doklad (faktura) se zasílá na e-mailovou adresu Kupujícího nebo bude při doručení přiložen v balení zboží. Záruční list, pokud se ke zboží dodává, bude dodán spolu se zbožím, a to v balení zboží.

5. Kupující odesláním objednávky zároveň dává souhlas s elektronickým zasíláním faktur. Zasílány elektronické faktury jsou ve formátu PDF zabezpečeny proti pozměňování obsahu a splňují všechny náležitosti daňového dokladu.

6. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Čl. IX Dodací podmínky

1. Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí platby na bankovní účet Prodávajícího nebo dnem provedení objednávky v případě platby prostřednictvím dobírky.

2. Obvyklá dostupnost zboží je uvedena u každého zboží v Internetovém obchodě. Tyto informace se však mohou měnit a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží.

3. Je-li dohodnuto jinak, Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dní od přijetí platby na bankovní účet Prodávajícího nebo provedení objednávky v případě platby prostřednictvím dobírky, pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. Pokud je zboží skladem, je expedováno v co nejkratším čase. Dodání zboží provádíme během pracovních dnů od 08:00-18:00.

4. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, sázky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit.

5. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a část z nich není skladem, Prodávající informuje o tom Kupujícího s možnostmi částečných dodávek. To platí i v případě, jestliže objednávce nachází jen jeden druh zboží.

6. Kupující je povinen ihned po doručení zásilky se zbožím zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozen. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti zásilky se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího.

7. Kupující je povinen poskytnout součinnost pro bezproblémové převzetí zboží. Pokud tak Kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady Prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení Kupujícího, Prodávající má vůči Kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží.

8. Aktuálne ceny dopravy a platby se uvádějí v příslušné sekci Internetového obchodu.

Čl. X Reklamační řád

1. Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese Prodávajícího nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese info@probioticky.cz v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak, a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

2. Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu a originál záručního listu (pokud byl k výrobku dodán). Prodávající neprobere reklamované zboží zasláno Kupujícím na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně a jako pojištěnou zásilku.

3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží. Tyto vady je Kupující povinen jasně vyfotit a zaslat na výše uvedenou emailovou adresu.

4. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.

5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby, včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami , technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

6. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídit ve lhůtě , která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude Kupujícímu oznámeno telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, pokud se nedohodne jinak.

7. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.   Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.  

8. Pokud má Kupující právo na výměnu Zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

9. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: a) předáním opraveného zboží, b) výměnou zboží, c) vrácením kupní ceny zboží, d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, e) písemnou výzvou k převzetí Predávajúcim určeného plnění, f ) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Čl. XI Ochrana a zpracování osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího za účelem uzavření Kupní smlouvy a na plnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží, vybavením reklamace, registrace na Internetovém obchodě, informací o akčních nabídkách a novinkách. Prodávající dále zpracovává osobní údaje ve prospěch Kupujícího za účelem vedení historie jeho objednávek a zvýšení komfortu jeho dalších nákupů.

2. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu č. 101/2000 Sb., ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat.

3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo, jiné osobní údaje nezbytné pro plnění povinností Prodávajícího z Kupní smlouvy.

4. Kupující odesláním objednávky uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu dle těchto obchodních podmínek. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Kupujícím Prodávajícímu.

5. Kupující zároveň souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl osobní údaje Kupujícího přepravní společnosti nezbytné pro doručení zboží a s vybavením objednávky.

6. Kupující může požádat o změnu svých osobních údajů písemně nebo elektronickou poštou na adrese info@probioticky.cz.

Článek XII. Řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím evropské platformy ADR

V případě, že zákazník není spoko j ný se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

Stejně i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce   http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Čl. XIII Smluvní pokuta

1. Prodávající si vyhrazuje právo udělit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300Kč, v případě, že vznikla kupní smlouva, kterou Kupující nekompenzují nebo od které neodstoupil a zboží si nevyzvedl, a tak byl vrácen zpět Prodávajícímu nebo byl vyzván Prodávajícím k převzetí zboží, přičemž zboží si nepřevzal.

2. Tato smluvní pokuta nezahrnuje náklady na dopravu jako ani ostatní náklady Prodávajícího spojené s propadem kupní smlouvy.

3. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit dohodnutou kupní cenu, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce Prodávajícího.

2.Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád.

3. Odesláním objednávky Kupující si přečetl obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a porozuměl jejich znění. Kupující zároveň odesláním objednávky uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů podle čl. XI.

4. Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 20.prosince 2017.

5. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

6.   Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem k nemožnosti jejího uzavření.

 

 

V Mojmírovciach, 20.prosince 2017                                                               Mgr. Matej Radošovský, jednatel

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze