Vrácení zboží

Kategorie
 
 
 
 
 

Čl. VI Obchodních podmínek - Odstoupení od kupní smlouvy - Vrácení zboží

Čl. VI OP - Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.

2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze

3. Je možné vrátit pouze zboží, které:

a) je v původním stavu a obalu,

b) nejeví známky používání,

c) je nepoškozené,

d) je kompletní (vrataně příslušenství, návodu atd.).

4. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odeslány nejpozději v poslední den lhůty.

5. Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Prodávajícího. Doporučujeme, aby si Kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii daňového dokladu (faktury) a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží není vhodné zasílat dobírkou, takové zboží nebude převzato.

6. Kupující je povinen přiložit do balíčku daňový doklad (fakturu), s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. který mu byl doručen. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

7. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Podle dostupných informací, je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které Kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby.

8. Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději do 14 dnů. Úhrada bude provedena bezhotovostním převodem na účet, pokud nebyl dohodnut jiný způsob platby. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho co nastane dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady Kupujícího.

9. Nepřevzetí zásilky, kterou si Kupující objednal, nelze podle zákona považovat za platné odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo žádat od kupujícího náhradu všech nákladů, které jsou spojeny s nepřevzetím objednané zásilky. Veškeré spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na smluvní pokutu.

10. V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze